زبان انگلیسی

سوالات آزمون پایه اول راهنمایی

آ زمون پیشرفت تحصیلی پایه ی اول راهنمایی

الف – با توجه به تصویر ، پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1.This is a ---------- .                                             

1. bell                      2. door                   3. ball            4.book

ب- کدام کلمه از لحاظ رابطه با بقیه ناهماهنگ است.

2.       1.hand          2. ear                       3.eye             4. hat          

ج- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

3. A: --------------------?     B: She `s  fine.

1. Are you fine        2. What is she         3. How are you       4. How is she

4. A: She is a dentist . What a bout you ? B: I am a ------------, too.

1. dentist                2. Student                 3. teacher               4. doctor

5. A: What  is that ?   B: That  is  an ------------.

1. basket                    2. apple               3.  oranges                  4. bag

6.A: Are those boys students?  B: No, ---------------- .

1.Those are              2. They are           3. These aren’t                4. They aren’t

7.A:  What are they?  B: They are --------------.

1. student                2.  glass                   3. teachers                   4. bus

8. A: Are you a nurse ? B: Yes, ----------------.

1.we are                          2. I am not                     3. We aren’t      4. I am

چ - املای  کدام کلمه نادرست است .

9. classroom               2. boxes               3. chairs              4.today

خ- تلفظ کدام کلمه از لحاظ حروف مشخص شده با بقیه فرق دارد.

10          1.rulers         2. desks               3.maps               4. jackets

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:1  توسط زهره صبوری کناری  |